KVKK (Aydınlatma Metni) - Yeni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Son Güncelleme: 17.12.2021
Veri Sorumlusu Kimliği: Merve Yerdelen Mehmet FitSkor Hizmet Teknolojileri
Yazışma Adresi: Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad. No:9 Kavacık-İstanbul
E-posta: info@memap.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ  AYDINLATMA BEYANI VE AÇIK RIZA METNİ

memap.com.tr (“MeMap”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda detaylı olarak açıklanan çerçevede ve ilgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelik hükümleri uyarınca sair mevzuatlara uygun olarak işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:
İşbu aydınlatma metni https://memap.com.tr/ adresini ziyaret eden ve kullanan ilgili kişilerin kişisel verilerini konu edinmektedir. Adreslerde bulunan çerez verileriyle ilgili olarak ayrıca Çerez Bildirimini inceleyebilirsiniz. Bu adres üzerinden kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenir:
a) Web adresi üzerinden MeMap ürün ve hizmetlerinin tanıtımı ve sunumu, fitness sporuyla uğraşan kişilerin fiziksel kapasite ölçümlerinin yapılması, bu kişilerin eğitmenlerle buluşturulması, fitness eğitmenlerinin ve merkezlerinin verimli fitness desteği sağlamaları, kurumların çalışanlarına fitness eğitimi sağlamaları,
b) Fitness eğitimlerinin düzenlenmesi ve fitness konusunda bilimsel veri üretimi, fitness sporuyla ilgilenen bilim insanlarına destek sağlanması, sertifikalı eğitimler düzenlenmesi,
c) Web adresinin ve adres üzerinden alınan verilerin güvenliğinin sağlanması.
d) Eğer bülten ve sair ticari e-ileti gönderimine onay verirseniz verileriniz iletişim verileriniz bu amaçla da kullanılır. Ticari e-ileti gönderimini ileriye dönük olarak istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verilerin aktarılmaması ve açıklanmaması önceliğimizdir. Bununla birlikte yazılım geliştirme, veri analizi ve barındırma konusunda destek aldığımız alt yükleniciler gerekli güvenlik kriterlerini sağlamak koşuluyla yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak bizimle eş zamanlı verilerinizi işleyebilirler.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Verileriniz adı geçen adreste yer alan ilgili alanları işleyerek gönder butonuna tıklamanızla birlikte web-adresi ara yüzüne yüklenmektedir. Sizi doğru tanımamız ve ürün ve hizmetlerimizin sunulduğu MeMap Platformundan yararlanmanız için öncelikle kullanıcı kaydı oluşturmanız gerekmektedir. Fiziksel kapasite ölçümleriniz dışında verileriniz otomatik işleme tabi tutulmayacaktır.
Verilerinizi işlerken “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve web adresi ve kayıt sistemlerimizin güvenliği bakımından ise “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanırız.

İlgili Kişinin Kanunun 11 İnci Maddesinde Sayılan Diğer Hakları:

İlgili kişilerin 6698 Sayılı Kanun’da yer alan haklarını yukarıdaki yazışma adresine başvuruda bulunarak her zaman işletebilirler.

6698 SK kapsamında İlgili Kişi Başvuru Formu

Son Güncelleme: 17.12.2021

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK” olarak anılacaktır) “İlgili kişi” olarak tanımlanan kişisel verisi işlenen gerçek kişilere (“Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nın 11. maddesi kapsamında aşağıdaki haklar tanınmıştır:

● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İşletmemize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ya da tarafınızca İşletmemize daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@memap.com.tr adresine elektronik posta göndererek veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul” olarak anılacaktır) tarafından gelecekte belirlenecek diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
a) Başvuru Sahibi tarafından İşletmemize bizzat başvurulması ile,
b) Noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
c) Başvuru Sahibinin, sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresinin bulunması durumunda, bu adresinden kvkk@memap.com.tr adresine e-posta gönderilmek suretiyle, iletilebilecektir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı olarak veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.
A. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri
Ad-Soyadı :
Kimlik Numarası:
Telefon Numarası:
E-posta:
Adres:

B. Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz.

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................

C. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

□ Adresime gönderilmesini istiyorum.
□ Elden teslim almak istiyorum.
□ Formu gönderdiğim ve sisteminizde kayıtlı olan e-posta adresime cevap verilmesini istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletnamenin veya yetki belgesinin mevcut olması ve işbu Başvuru Formuna eklenmesi gerekmektedir.)
İşbu Başvuru Formu, İşletmemiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa İşletmemiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için İşletmemiz, ek evrak ve bilgi (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde İşletmemiz, söz konusu yanlış bilgiden ya da yetkisiz başvurudan kaynaklanan taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi İlgili Kişi’nin;

Adı / Soyadı : ……………..…………
Başvuru Tarihi: …………..……………
İmza: ………………………..https://memap.com.tr/- Çerez Bildirimi

Son Güncelleme: 17.12.2021
Çerez bildirimi, https://memap.com.tr/ adresini ziyaret eden ve kullanan kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Çerez Nedir?

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz zaman bilgisayar veya mobil cihazınızda saklanan ve söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak sağlayan, çoğunlukla harf veya sayılardan oluşan küçük metin dosyalarıdır.
Yukarıda bahsedilen adresin ziyaretçileri ve kullanıcılarıyla ilgili çerezler işleriz. Bununla birlikte adresler üzerinde hem birinci parti çerezler (doğrudan bizim tarafımızdan yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezler (bizim haricimizdeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır. Kullandığımız ve sorumluluğunu üstlendiğimiz birinci parti çerez türleri şu şekildedir:
Zorunlu (Temel) Çerezler: Adreslerde yer alan fonksiyonların düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve adres üzerinden sunulan hizmetin eksiksiz yerine getirilebilmesi için kullanımı zorunlu olan çerezlerdir. Örneğin, adreste oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır. Bu çerezlerin devre dışı bırakılması fonksiyonların kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir.
Kalıcı Çerezler: Adresin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan ve tarayıcılar vasıtasıyla tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir. Bu tür çerezler, yaptığınız tercihleri hatırlamak ve kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu çerezler, kullanım parolanızı kaydeden ve oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran, adresi daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir. İşlevsel ve Analitik Çerezler: Adrese nereden bağlandığınız, hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi adresi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanılan çerezlerdir.

Hangi Çerezler Hangi Amaçlar ile Kullanılmaktadır?

Merve Yerdelen Mehmet FitSkor Hizmet Teknolojileri olarak yukarıda bahsi geçen adreslerde aşağıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak kaydıyla Çerez Bildirimine konu adreslerde çerez verileri işlemekteyiz:
a)Adresin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek,
b)Adresi analiz etmek ve performansını arttırmak,

Çerez Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

Adreslerimizi ziyaret etmek ve kullanmak için çerezlerin işlenmesi zorunlu değildir; tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Tarayıcınızı çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde, adresleri kullanmaya devam edebilirsiniz; ancak bu durumda adreslerdeki tüm fonksiyonlara erişiminiz sınırlı olabilir, kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir.

Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr TR

6698 SK ve 6563 SK kapsamında İleti Gönderim İzni

☒ https://memap.com.tr/- 6698 SK kapsamında Aydınlatma Bildirimine belirtildiği şekilde iletişim verilerimin tarafıma bülten ve sair ticari e-ileti gönderiminde kullanılmasına izin veriyorum.